Wstęp

Witam Cię ser­decz­nie w moim ser­wi­sie doty­czą­cym bie­żą­cej ana­li­zy sytu­acji na War­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów War­to­ścio­wych. Umiesz­czam tu przede wszyst­kim ana­li­zy indek­sów gieł­do­wych, któ­re pozwa­la­ją na zorien­to­wa­nie się czy sytu­acja na gieł­dzie sprzy­ja kupo­wa­niu, czy sprze­da­wa­niu akcji. Zachę­cam Cię do regu­lar­ne­go śle­dze­nia moich arty­ku­łów, a zoba­czysz, jak czę­sto zasko­czą Cię wnio­ski, któ­re z nich wycią­gniesz. Być może będziesz rów­nież w sta­nie dostrzec korzyst­ne dla sie­bie oka­zje do zain­we­sto­wa­nia swo­ich środ­ków.

Dla­cze­go powsta­je ten blog? 

Jakiś czas temu, oso­ba mi bli­ska, któ­ra dowie­dzia­ła się, że zamie­rzam inwe­sto­wać na gieł­dzie, pod­su­mo­wał moją decy­zję dwo­ma zda­nia­mi:  

"Giełda to harard, jak w kasy­nie. Mój zna­jo­my już stra­cił pie­nią­dze, a prze­cież ma ich bar­dzo dużo i w dodat­ku korzy­stał z dorad­ców". 

Czy gieł­da to rze­czy­wi­ście hazard?  

źró­dło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hazard Hazard - wszyst­kie gry pie­nięż­ne, w któ­rych o wygra­nej w mniej­szym lub więk­szym stop­niu decy­du­je przy­pa­dek. Sło­wo "hazard" pocho­dzi z języ­ka arab­skie­go: "az-zahr" zna­czy "kost­ka", "gra w kości". W języ­ku angiel­skim dosłow­nie prze­tłu­ma­czo­ne ozna­cza "nie­bez­pie­czeń­stwo", "ryzy­ko". 

Z pew­no­ścią to co dzie­je się na gieł­dzie, nie pod­le­ga przy­pad­ko­wo­ści, a więk­szość zjawisk ma swo­ją przy­czy­nę i sku­tek. Inwe­sto­wa­nie na gieł­dzie może nieść nie­bezpie­czeństwo, ale dla osób nie­przy­go­to­wa­nych. Aby pomyśl­nie inwe­sto­wać, musi­my być zorien­to­wa­ni w tym, co tak napraw­dę dzie­je się na ryn­ku, dzię­ki temu będzie­my podej­mo­wa­li mądre decy­zję.  

Z każ­dym dniem, obser­wa­tor tego blo­ga będzie miał oka­zję prze­ko­nać się, że gieł­da ma nie­wie­le wspól­ne­go z hazar­dem, a już na pew­no nie pod­lega pod powyższą defi­ni­cję.  

 

Do kogo jest skie­ro­wa­ny blog? 

Blog ten powsta­je mię­dzy inny­mi dla osób, któ­re chcia­ły­by zacząć inwe­sto­wać swo­je środ­ki na gieł­dzie tyl­ko nie wie­dzą kie­dy i w jaki spo­sób zacząć, lub już inwe­stu­ją pie­nią­dze na ryn­ku kapi­ta­ło­wym, ale nie mają wystar­cza­ją­co dużo cza­su, aby dokład­nie ana­li­zo­wać tego, co dzie­je się na gieł­dzie.  

Zachę­cam rów­nież do dzie­le­nia się swo­imi spo­strze­że­nia­mi aby­śmy wspól­nie roz­szerzali swo­ją wie­dzę na temat ryn­ku kapi­ta­ło­we­go. 

 

Zapra­szam na przy­go­dę z inwe­sto­wa­niem i życzę pokaź­nych zysków. 

Zastrze­że­nie.

Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne na niniej­szym blo­gu infor­ma­cje są pry­wat­ny­mi opi­nia­mi auto­ra i nie sta­no­wią reko­men­da­cji inwe­sty­cyj­nych w rozu­mie­niu roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Finan­sów z dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2005 roku w spra­wie infor­ma­cji sta­no­wią­cych reko­men­da­cje doty­czą­ce instru­men­tów finan­so­wych, ich emi­ten­tów lub wystaw­ców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .
Każ­dy podej­mu­je decy­zje inwe­sty­cyj­ne na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.

Każ­dy podej­mu­je decy­zje inwe­sty­cyj­ne na wła­sną odpo­wie­dzial­ność.Trans­ak­cje CFD i Forex wią­żą się z wyso­kim ryzy­kiem i mogą spo­wo­do­wać utra­tę wszyst­kich zain­we­sto­wa­nych środ­ków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.