Dla początkujących

Dzię­ku­ję Ci ser­decz­nie za zain­te­re­so­wa­nie. Mate­riał jest w trak­cie przy­go­to­wa­nia i wkrót­ce zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny. A tym­cza­sem roz­waż zało­że­nie rachun­ku makler­skie­go. Pole­cam ten w Deut­sche Bank, dla­te­go, że jest bez­płat­ny, ma naj­niż­sze pro­wi­zje na ryn­ku i jest pro­sty w obsłu­dze.

 

Pozdra­wiam

Adrian Kosy­ra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.