Dwa poziomy oporu na #WIG20 oraz #WIGBanki

Na dwóch naj­waż­niej­szych obec­nie indek­sach - WIG20 oraz WIG-Ban­ki, wzro­sty powstrzy­ma­ła ta sama linia tren­du. Wyj­ście ze wska­za­ne­go poni­żej trój­ką­ta naj­praw­do­po­dob­niej poka­że dal­szy kie­ru­nek jaki obie­rze gieł­da. Jeśli wyj­ście będzie górą, to ma szan­se zre­ali­zo­wać się co naj­mniej sce­na­riusz opi­sa­ny w arty­ku­le IV kwar­tał na indek­sach #WIG oraz #WIG20 w latach 2006 - 2014. Jeśli nato­miast wyj­ście nastą­pi dołem, to będzie to zapo­wiedź poważ­niej­szej korek­ty.

WIGbanki - WIG20 trójkątWykres 1: WIG-BANKI góra, WIG20 dół, inter­wał dzien­ny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.