Kluczowy dzień dla kierunku WIG na drugie półrocze 2014

W dniu jutrzej­szym (tj. czwar­tek 10-07-2014) z punk­tu ana­li­zy tech­nicz­nej na indek­sie WIG będzie naj­praw­do­po­dob­niej  dru­gi naj­waż­niej­szy dzień w 2014, któ­ry wska­że nam kie­ru­nek tego indek­su na dru­gie pół­ro­cze tego roku. Pierw­szy dzień miał miej­sce 14-tego mar­ca.

Poni­żej obec­na sytu­acja na indek­sie WIG, ze wska­za­niem klu­czo­wych momen­tów, któ­re od począt­ku 2013 koń­czy­ły prze­ce­nę akcji i nastę­po­wa­ło po nich sil­ne wybi­cie indek­su w górę.

Do wska­za­nia waż­nych punk­tów wspar­cia posłu­ży­ła mi śred­nia kro­czą­ca SMA 300 w inter­wa­le dzien­nym, (któ­ra oka­zu­je się być od prze­szło pół­to­ra roku sku­tecz­nym sygna­łem kup­na akcji/zajęcia dłu­gich pozy­cji).

WIG_2014_07_09-2013-01-02

Jak widać na powyż­szym wykre­sie, śred­nia SMA 300 oka­za­ła się wspar­ciem trzy­krot­nie w 2013 roku i raz w 2014, a od począt­ku 2013 roku indeks nie koń­czył sesji poni­żej tej śred­niej. Mimo iż w cią­gu dnia zda­rza­ło się, że indeks zszedł poni­żej tej śred­niej, to sesję za każ­dym razem koń­czył powy­żej.

Wszyst­ko wska­zu­je na to, że czwar­tek będzie dniem, któ­ry kolej­ny raz prze­te­stu­je śred­nią SMA 300. Jeśli głów­ny indeks WIG  zakoń­czy sesję na pozio­mie poni­żej śred­niej SMA300, będzie to naj­moc­niej­szy dotych­czas sygnał, że na GPW mamy do czy­nie­nia z tren­dem spad­ko­wym.

W czwar­tek SMA 300 będzie na pozio­mie oko­ło 50 350.

Dodat­ko­wo widać, że indeks WIG od czerw­ca 2012 poru­sza się w tren­dzie wzro­sto­wym i nie koń­czył sesji poni­żej rosną­cej linii wspar­cia.

WIG_2014_07_09-2012-06_trend

Ponad­to na wykre­sie utwo­rzy­ła się for­ma­cja trój­ką­ta, a wybi­cie z niej może skut­ko­wać moc­nym ruchem wzro­sto­wym lub spad­ko­wym, w zależ­no­ści od tego czy wybi­cie nastą­pi górą dla wzro­stów, czy dołem dla spad­ków.

 

O ile wzra­stał dotych­czas WIG po zetknię­ciu z SMA300?

Data pierw­szej sesji wzro­sto­wej po zetknię­ciu z SMA 300  1. Poziom indek­su  WIG na koniec pierw­szej sesji wzro­sto­wej  Data ostat­niej  sesji wzro­sto­wej na naj­wyż­szym pozio­mie   2. Poziom ostat­niej sesji wzro­sto­wej  Róż­ni­ca pomię­dzy 1 a 2  Róż­ni­ca %  
24-04-2013  43350 10-06-2013 48500 5150 12%
28-06-2013  44750 14-08-2013 50170 5420 12%
06-09-2013  46700 18-11-2013 55130 8430 18%
14-03-2014  49520 16-06-2014 53360 3840 5%
11-07-2014  ?   ?    
Śred­nia        5710  12%

Śred­ni wzrost indek­su WIG po zej­ściu do śred­niej SMA300 wyniósł 5710 pkt, co dawa­ło śred­nio 12% (licząc od zakoń­cze­nia kolej­nej sesji).

 

Jak zachowywał się w tym czasie WIG 20?

Poni­żej Indeks WIG 20 w inter­wa­le dzien­nym

WIG20_2014_07_09-2012-05-02

Jak widać na powyż­szym wykre­sie dol­na rosną­ca linia wska­zu­je wspar­cie tren­du wzro­sto­we­go. Zosta­ła wyzna­czo­na przez czar­ne świe­ce. Począ­tek wyzna­czy­ła sesja 6 czerw­ca 2012 (podob­nie jak na WIG). Kolej­ne dwie świe­ce to moment zej­ścia indek­su WIG na poziom SMA 300 25-06-2013 oraz 05-09-2013. Pierw­sze oraz ostat­nie zej­ście WIG do SMA 300 nie wią­za­ło się z zej­ściem WIG 20 do linii wspar­cia. Było to spo­wo­do­wa­ne względ­ną siłą spół­ek z indek­su WIG 20 a z kolei sła­bo­ścią WIG 250 (oraz MiS80).

W czwar­tek poziom linii wspar­cia dla WIG 20 będzie wyno­sił oko­ło 2310 pkt.

 

O ile wzrastał dotychczas WIG 20 po zetknięciu WIG z SMA300?

Data pierw­szej sesji wzro­sto­wej po zetknię­ciu z SMA 300  1. Poziom indek­su  WIG 20 na koniec pierw­szej sesji wzro­sto­wej  Data ostat­niej  sesji wzro­sto­wej na naj­wyż­szym pozio­mie   2. Poziom ostat­niej sesji wzro­sto­wej  Róż­ni­ca pomię­dzy 1 a 2  Róż­ni­ca % 
24-04-2013  2287 10-06-2013 2504 217 10%
28-06-2013  2244 14-08-2013 2461 217 10%
06-09-2013  2238 18-11-2013 2622 384 17%
17-03-2014  2341 06-06-2014 2498 157 4%
10-07-2014  ?   ?    
Śred­nia        244  

Jak wyni­ka z powyż­szej ana­li­zy, WIG 20 zyski­wał śred­nio 244 pkt. po tym jak WIG zetknął się z SMA 300 (licząc od zakoń­cze­nia następ­nej sesji).

 

Potwier­dze­niem, że mamy do czy­nie­nia z waż­nym momen­tem jest rów­nież wykres przed­sta­wia­ją­cy sto­su­nek cena do zysku (P/E) indek­su WIG 20 oraz zesta­wie­nie go z SMA 200 w inter­wa­le dzien­nym.

wig20_pe_d_2014-07-09

Jak widać dla wskaź­ni­ka P/E dla WIG 20, waż­nym momen­tem jest zej­ście w oko­li­ce śred­niej SMA 200. Od czerw­ca 2012, za każ­dym razem zej­ście tego indek­su na poziom SMA 200 koń­czy­ło się wybi­ciem wskaź­ni­ka w górę.

 

Co z mniejszymi spółkami mWIG 40 i MiS 80?

Poni­żej indeks mWIG40 ze śred­nią kro­czą­cą SMA 200 i SMA300 w inter­wa­le dzien­nym.

mWIG40_2014_07_09

Śred­nia SMA 200 (nie­bie­ska linia) dwu­krot­nie od czerw­ca 2012 była punk­tem wspar­cia dla mWIG40, a indeks nie koń­czył sesji poni­żej tej śred­niej aż do maja 2014. Jesz­cze w maju uda­ło się "bykom" wypro­wa­dzić indeks powy­żej SMA 200. Po raz dru­gi w tym roku mWIG40 zszedł poni­żej śred­niej SMA 200 na począt­ku lip­ca i pozo­sta­je poni­żej do dnia dzi­siej­sze­go, co wyda­je się być sygna­łem sprze­da­ży. Jed­nak sytu­acja nie wyglą­da tak jed­no­znacz­nie jak­by się zda­wa­ło gdyż nadal pozo­sta­je nie­sfor­so­wa­na śred­nia SMA300, a tak­że aktu­al­nie moment wspar­cia poka­zu­je wskaź­nik cena/zysk,  co poka­że ana­li­za wskaź­ni­ka P/E dla mWIG40.

 

Wskaź­nik cena/zysk dla mWIG40, śred­nia SMA 200 w inter­wa­le dzien­nym

mwig40_pe_d_2014-07-09

Jak widać, od wrze­śnia 2012 wskaź­ni­ka P/E dla mWIG40 nie scho­dził poni­żej śred­niej SMA 200, a każ­de zej­ście w oko­li­ce tej śred­niej wią­za­ło się z sil­nym wybi­ciem indek­su w górę. Teraz rów­nież wskaź­nik P/E znaj­du­je się tuż nad śred­nią SMA 200, a co cie­ka­we, sam indeks mWIG40 znaj­du­je się poni­żej śred­niej SMA 200. Świad­czy to o tym,  że mimo trwa­ją­cej od paź­dzier­ni­ka kon­so­li­da­cji na indek­sie mWIG40,  to sto­su­nek cena/zysk dla mWIG40 rósł jesz­cze do kwiet­nia br. czy­li moż­na wnio­sko­wać, że inwe­sto­rzy ocze­ku­ją dobrych/lepszych wyni­ków spół­ek. Jeśli w naj­bliż­szych dniach wskaź­nik P/E ponow­nie odbi­je się od śred­niej SMA 200, to moż­na spo­dzie­wać się kolej­nej fali wzro­stów.

 

Najsłabiej w ostatnich miesiącach prezentujący się indeks MiS80

Poni­żej indeks MiS80 ze śred­nią SMA 200 w inter­wa­le dzien­nym

MiS80_2014_07_09

 

Aktu­al­nie indeks MiS 80 pre­zen­tu­je naj­więk­szą prze­ce­nę ze wszyst­kich powyż­szych indek­sów, ale też odzna­czał się sil­nym wzro­stem w dru­giej poło­wie 2013 roku. Tak jak mWIG40, indeks MiS80 zszedł poni­żej śred­niej SMA 200 (czer­wo­na linia)) 14-04-2014 i po tym już nie uda­ło się "bykom" wybić indek­su powy­żej tej śred­nie. Ponad­to, indeks znaj­du­je się rów­nież poni­żej śred­niej SMA300 (poma­rań­czo­wa linia), co w prze­szło­ści bywa­ło sygna­łem odwró­ce­nia tren­du na spad­ko­wy. Indeks ten cały czas pogłę­bia korek­tę, któ­ra ma szan­se zatrzy­mać się przy linii wspar­cia,  któ­ra w czwar­tek będzie na pozio­mie oko­ło 12 150 pkt.  Zej­ście poni­żej tej linii i brak sku­tecz­ne­go wybi­cia powy­żej będzie sygna­łem kon­ty­nu­acji prze­ce­ny na tym indek­sie. Dopó­ki MiS80 nie powró­ci powy­żej SMA300, nale­ży zde­cy­do­wa­nie uni­kać spół­ek z tego indek­su.

 

Pod­su­mo­wu­jąc

Sygna­ły ana­li­zy tech­nicz­nej

Klu­czo­we dla WIG będzie utrzy­ma­nie się powy­żej śred­niej SMA 300. Jeśli jutrzej­szą sesję zakoń­czy ponad tą śred­nią, a kolej­na sesja będzie wzro­sto­wa, to moż­na spo­dzie­wać się powro­tu wzro­stów na GPW. Nie­po­ko­ją­cy sygnał napły­wa nato­miast z indek­su MiS80, któ­ry zszedł poni­żej śred­niej SMA300, a histo­ria poka­zu­je, że poprze­dza­ło to moc­ne spad­ki na pozo­sta­łych indek­sach m. in. w 2011 i 2007 r. Spra­wia to, że nale­ży być bar­dzo ostroż­nym w naj­bliż­szych dniach w podej­mo­wa­niu decy­zji inwe­sty­cyjntch.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.