mWIG40 na granicy wejścia w okres bessy. #mWIG40 #FW40

Jest 28-09-2015, mine­ło 8 lat od roz­po­czę­cia hos­sy na ryn­ku akcji. Na pol­skim ryn­ku kapi­ta­ło­wym, o hos­sie może­my mówić w przy­pad­ku indek­sów mWIG40 (spół­ki z seg­men­tu śred­nie­go) oraz sWIG80 (małe i śred­nie spół­ki). WIG20 od cza­su kry­zy­su kra­jów PIIGS, poru­sza się nie­ste­ty w tren­dzie bocz­nym. Nato­miast kil­ka tygo­dni temu mie­li­śmy krach na naj­więk­szych gieł­dach świa­to­wych, co może być (cho­ciaż nie­ko­niecz­nie, tu przy­kład 2011 roku) symp­to­mem zmia­ny hos­sy w bes­sę.

Na tle tych wyda­żeń świa­to­wych w cie­ka­wej i być może klu­czo­wej sytu­acji zna­lazł się mWIG40, i w związ­ku z tym, temu indek­sow będzie poświę­co­ny niniej­szy wpis. 

Od począt­ku noto­wań mWIG40 tj. od roku 1998, indeks ten przez kolej­ne 6 lat poru­szał się w tren­dzie bocz­nym, aż do 2004 roku. Od tego momen­tu śred­nie spół­ki roz­po­czę­ły sil­ny wzrost oraz roz­po­czął się dobry okres dla osob gra­ją­cych z tren­dem na ryn­ku futu­res.

Poni­żej wykres histo­rycz­ny z zazna­czo­ny­mi klu­czo­wy­mi momen­ta­mi.

mWIG40 interwał miesięczny SMA20

 Wykres 1: mWIG40 w inter­wa­le dzien­nym. SMA20 - poma­rań­czo­wa linia

Jak widać na powyż­szym wykre­sie, indeks mWIG40, a rów­nież z nim FW40 przez ostat­nie 12 lat były świet­ny­mi instru­men­ta­mi do inwe­sto­wa­nia z tren­dem. Jeśli za sygnał kup­na uzna­ło się prze­bi­cie i zakoń­cze­nie sesji poni­żej (dla pozy­cji krót­kich) lub powy­żej (dla pozy­cji dłu­gich) śred­niej dwu­dzie­sto­mie­sięcz­nej SMA20.

Poni­żej przed­sta­wię wyli­cze­nie, ile ta stra­te­gia pozwa­la­ła ugrać punk­tów na FW40 od 2003 roku do dziś. Momen­tem zło­że­nia zle­ce­nia powi­nien być fixing ostat­niej sesji mie­sią­ca.

Podsumowanie FW40 pod SMA20 m-czny

Powyż­sze wyli­cze­nia jasno poka­zu­ją, że stra­te­gia ta, przez ostat­nie 12 lat dała pięk­nie zaro­bić. Nie­mniej jed­nak, wie­my o tym po fak­cie i nie ma gwa­ran­cji, że stra­te­gia będzie pła­cić rów­nie dobrze w przy­szło­ści. Aby zapa­lić iskrę kry­ty­cy­zmu war­to zazna­czyć, że mWIG40 był w tren­dzie bocz­nym przez pierw­sze 8 lat, więc śred­nia ta nijak się mia­ła do zaj­mo­wa­nia pozy­cji na ryn­ku. War­to też zauwa­żyć, że  sWIG80 cho­ciaż w poprzed­nich latach podob­nie jak mWIG40 miał wspar­cie lub opór na SMA20, tak od czerw­ca 2014 wyge­ne­ro­wał  "fał­szy­wy" sygnał sprze­da­ży i kon­so­li­du­je się teraz w oko­li­cach tej śred­niej.

sWIG80 m-czy SMA20 Wykres 2: sWIG80 w inter­wa­le mie­sięcz­nym. SMA20 brą­zo­wa linia

Widać, że w przy­pad­ku indek­su sWIG80, tym razem mie­li­śmy fał­szy­wy sygnał sprze­da­ży i wej­ścia w trend spad­ko­wy. Jak będzie dalej - naj­bliż­szy mie­siąc poka­że.

Pod­su­mo­wa­nie.

W cią­gu ostat­nich 12 lat, bar­dzo dobrze spi­sy­wa­ła się stra­te­gia inwe­sto­wa­nia z tren­dem przy zawie­ra­niu trans­ak­cji po zakoń­cze­niu mie­sią­ca w któ­rym SMA20 został prze­cię­ta prze­ciw­nie do tren­du bez korek­ty wycią­ga­ją­cej. Obec­nie ist­nie­je duża szan­sa, że ponow­nie mamy sygnał tym razem zawar­cia pozy­cji krót­kiej. Już w pią­tej FW40 zakoń­czył sesję poni­żej SMA20 (tym razem jako pierw­szy). Do koń­ca mie­sią­ca pozo­sta­ją trzy sesje.

mWIG40 i FW40 m-czy SMA20

Wykres 3: mWIG40 - góra; FW40 - dół. SMA20 poma­rań­czo­wa linia.

Dziś mamy sil­ną podaż na ryn­ku, więc ist­niej duża szan­sa, że do koń­ca mie­sią­ca mWIG40 nie zdo­ła odro­bić strat. W celu ogra­ni­cze­nia ryzy­ka po zaję­ciu pozy­cji krót­kiej, pozo­sta­je tyl­ko prze­my­śla­nie usta­wić zle­ce­nie stop loss.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.