Pierwszy raz od dwóch lat, giełda w Niemczech dała tak silny sygnał do sprzedaży akcji.

W dniu wczo­raj­szym Nie­miec­ki index DAX pierw­szy raz od 28-06-2012 zali­czył zamknię­cie sesji poni­żej śred­niej SMA200, któ­ra była sil­nym wspar­ciem dla ryn­ku "byka" na gieł­dzie we Frank­fur­cie przez ostat­nie dwa lata. Obec­nie wspar­cie indek­su posta­je na wyso­ko­ści śred­niej SMA300, do któ­rej wystar­czy stra­ta wiel­ko­ści 3,27%. O tym, co się dzia­ło na gieł­dach, w momen­cie prze­ła­ma­nia tej śred­niej w 2011 oraz 2007, pisa­łem tu: Trze­cia taka sesja w prze­cią­gu deka­dy! Poprzed­nio zapo­wia­da­ła spad­ki na gieł­dach.

Poni­żej wykres indek­su DAX w inter­wa­le dzien­nym.

DAX_01-08-2014

oraz poni­żej wykres śred­niej wiel­ko­ści spół­ek nie­miec­kich

 mDAX w inter­wa­le dzien­nym

mDAX_01-08-2014

 

Jak widać wczo­raj prze­ce­na na indek­sie śred­nich spół­ek mDAX, zatrzy­mał się tuż nad śred­nią SMA300. Dziś już jed­nak wia­do­mo, że zszedł poni­żej tej śred­niej i z jest małe praw­do­po­do­bień­stwo, że uda się zakoń­czyć sesję powy­żej, gdyż tra­ci ponad 1,5%. Jest to kolej­ny sygnał potwier­dza­jąc zmia­nę tren­du na tych spół­kach, a histo­ria poka­zu­je, że to poprze­dza więk­szą wyprze­daż na indek­sie naj­więk­szych spół­ek DAX. A jeśli Nie­miec­ki DAX będzie spa­dał, to Pol­ski WIG rów­nież.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.