Prawdopodobnie WIG osiągnął "dołek".

Koniec mara­zmu na war­szaw­skiej gieł­dzie i powrót do wzro­stów?  

  

Za nami czwart­ko­wa sesja, więc sprawdź­my, co się wyda­rzy­ło i cze­go może­my się spo­dzie­wać jutro.  

War­to nad­mie­nić, że patrząc przez pry­zmat ostat­nich trzech mie­się­cy,  mie­li­śmy dzi­siaj bar­dzo dużą zmien­ność na indek­sie WIG20. Głów­nym powo­dem była moc­na wyprze­daż akcji w ślad za pozo­sta­ły­mi ryn­ka­mi (m. in. DAX, S&P Futu­res, Euro Stoxx 50) i zej­ście indek­su WIG poni­żej śred­niej SMA 300. Po czym nastą­pi­ła sil­na reak­cja "byków" w koń­co­wej fazie sesji, co skut­ko­wa­ło wybi­ciem indek­su WIG ponad śred­nią SMA 300. Powta­rza się jak na razie po raz czwar­ty sce­na­riusz, któ­ry opi­sa­łem wczo­raj. Wynik jest taki, że WIG 20 zaczy­nał sesję lek­kim wzro­stem, następ­nie w cią­gu dnia nastą­pi­ła prze­ce­na do oko­ło -1%, by w osta­tecz­no­ści zakoń­czyć sesję tyl­ko kil­ka punk­tów w oko­li­cach wczo­raj­sze­go zamknię­cia.   

Tak wyglą­da obec­nie sytu­acja na indek­sie WIG

Wykres w inter­wa­le dzien­nym.

WIG_2014_07_10

Jak widać, podob­nie jak poprzed­nio, śred­nia SMA 300 oka­za­ła się sku­tecz­nym wspar­ciem dla indek­su WIG. Jeśli miał­by się zre­ali­zo­wać sce­na­riusz z poprzed­nich czte­rech takich "niedź­wie­dzich" ata­ków na SMA 300, to jutrzej­sza sesja wyry­su­je wzro­sto­wą świe­cę, a na war­szaw­ską gieł­dę przy­naj­mniej w śred­nim okre­sie powró­cą wzro­sty (szcze­gó­ły opi­sa­łem tutaj: Klu­czo­wy dzień dla kie­run­ku WIG na dru­gie pół­ro­cze 2014 ).

Jak dzi­siaj pre­zen­to­wał się WIG20 i cze­go moż­na spo­dzie­wać się jutro?  

Poni­żej wykres dla WIG20 w inter­wa­le dzien­nym. Strzał­ki wska­zu­ją sesję, w któ­rej indeks WIG zetknął się ze śred­nią SMA300, na czer­wo­no zaś zazna­czy­łem kolej­ną sesję.  

WIG20_2014_07_10

Powyż­szy wykres może dostar­czyć nam odpo­wie­dzi, jaką stra­te­gię przy­jąć jutro. Jeśli histo­ria mia­ła­by się powtó­rzyć, to na kontr­ak­cie FW20, moż­na jutro już na star­cie zająć pozy­cję dłu­gą, gdyż w każ­dym z dotych­cza­so­wych przy­pad­ków, indeks WIG20 koń­czył sesję powy­żej otwar­cia.  

Ile punk­tów zyski­wał WIG20 od otwar­cia?  

 

Data pierw­szej sesji  po zetknię­ciu WIG z SMA 300 1. Poziom indek­su  WIG20 na począ­tek  sesji 2. Poziom indek­su WIG20 na koniec  sesji Róż­ni­ca pomię­dzy 1 a 2
24-04-2013 2271 2273 2
28-06-2013 2182 2245 63
06-09-2013 2211 2239 28
17-03-2014 2350 2395 45
10-07-2014 2343 2372  29
Śred­nia 33

WIG20 rósł śred­nio o 33 pkt., licząc od momen­tu otwar­cia sesji, do zamknię­cia. 

 

Poni­żej aktu­ali­za­cja indek­su na dzień 16-10-2014

Indeks WIG w inter­wa­le dzien­nym

wig_d1

 

>> Jeśli uwa­żasz powyż­szą treść za war­to­ścio­wą, to pro­szę Cię o podzie­le­nie się nią z inny­mi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.