Rynki czeka mocniejsza korekta? Indeksy #WIG oraz #DAX dały sygnał sprzedaży. Pora na #Russell2000

O tym, że naj­szer­szy indeks war­szaw­skiej gieł­dy - WIG wyge­ne­ro­wał sygnał sprze­da­ży osią­ga­jąc zamknię­cie sesji poni­żej śred­niej ceny z 300 sesji, a tak­że o tym co się dzia­ło na gieł­dach, gdy indek­sy zeszły poni­żej śred­niej SMA 300 pisa­łem tu: Trze­cia taka sesja w prze­cią­gu deka­dy! Poprzed­nio zapo­wia­da­ła spad­ki na gieł­dach. Dla przy­po­mnie­nia, poni­żej zamiesz­czam wykres obra­zu­ją­cy zacho­wa­nie poszcze­gól­nych indek­sów po prze­bi­ciu od góry śred­niej SMA 300 od 2007 roku.

WIG_DAX_SPX

Wykres 1. Indek­sy: WIG - góra; DAX- śro­dek; S&P500 - dół.

Kil­ka dni temu, w arty­ku­le: Pierw­szy raz od dwóch lat, gieł­da w Niem­czech dała tak sil­ny sygnał do sprze­da­ży akcji. pisa­łem, że nie­miec­ki indeks śred­niej wiel­ko­ści spół­ek - mDAX, wyge­ne­ro­wał już sil­ny sygnał sprze­da­ży scho­dząc poni­żej śred­niej SMA300, a to może spo­wo­do­wać dal­szą wyprze­daż na indek­sie blue chips - DAX. Po wczo­raj­szej sesji, indeks DAX rów­nież znaj­du­je się poni­żej śred­niej SMA300. Poni­żej wykre­sy spół­ek śred­niej wiel­ko­ści oraz blue chips.

mWIG40_mDAX08-08-2014

Wykres 2. DAX - góra, mDAX - dół

 

Wczo­raj na war­szaw­skim par­kie­cie, jako ostat­ni po WIG20 i MiS80, rów­nież zakoń­czył sesję poni­żej śred­niej SMA300 indeks mWIG40, co będzie skut­ko­wa­ło naj­praw­do­po­dob­niej dal­szą prze­ce­ną spół­ek śred­niej wiel­ko­ści. Poni­żej wykres przed­sta­wia­ją­cy sytu­ację na głów­nym indek­sach GPW.

WIG20_MiS80_mWIG40

Wykres 3. WIG20 - góra; MiS80 - śro­dek; mWI­G40- dół

Obec­nie wszyst­kie trzy indek­sy na pol­skim par­kie­cie znaj­du­ją się poni­żej śred­niej SMA300, a to  w cią­gu ostat­nich 10 lat zda­rzy­ło się tyl­ko dwu­krot­nie i koń­czy­ło moc­ną wyprze­da­żą na gieł­dzie.

Obser­wu­jąc naj­waż­niej­szy dla pol­skiej gieł­dy sek­tor - WIG ban­ki, rów­nież widzi­my potwier­dze­nie sygna­łów sprze­da­ży. Jak widać na poniż­szym wykre­sie, gdy ban­ki znaj­du­ją się w tren­dzie wzro­sto­wym, to sku­tecz­nym zatrzy­ma­niem korek­ty jest śred­nia SMA300. Prze­ła­ma­nie tej śred­niej od 10 lat nastą­pi­ło dwu­krot­nie i za każ­dym razem koń­czy­ło się moc­ną prze­ce­ną indek­su. Aktu­al­nie indeks WIG Ban­ki, znaj­du­je się poni­żej śred­niej SMA300

WIG_BANKI

Wykres 4: WIG BANKI

Na ryn­ku ame­ry­kań­skim, indeks naj­le­piej obra­zu­ją­cy stan ame­ry­kań­skiej gospo­dar­ki - Rus­sell 2000 bro­ni wła­śnie pozio­mu śred­niej SMA300, tym samym dając jesz­cze nadzie­ję bykom na odbi­cie. Zej­ście tego indek­su poni­żej śred­niej będzie kolej­nym sygna­łem dla ryn­ków, że na par­kie­tach na dłu­żej zago­ści kolor czer­wo­ny.

Pod­su­mo­wu­jąc

Jeśli ktoś zasta­na­wia się nad sprze­da­żą akcji, to jest to wła­ści­wy moment. Głów­ne indek­sy w Pol­sce oraz w naj­waż­niej­szym dla pol­skiej gospo­dar­ki kra­ju - Niem­czech, dały sygnał do sprze­da­ży. Indeks naj­waż­niej­sze­go sek­to­ra na GPW - WIG BANKI, znaj­du­je się w tren­dzie spad­ko­wym i dał sygnał sprze­da­ży. Oczy­wi­ście, może być tak, że "byki" odzy­ska­ją kon­tro­lę nad ryn­kiem, a indek­sy powró­cą do wzro­stów, nato­miast obser­wu­jąc zacho­wa­nie indek­sów na prze­strze­ni ostat­nich 10 lat, raczej nie war­to ryzy­ko­wać. O doko­na­niu zaku­pu akcji, moż­na myśleć, gdy indek­sy prze­bi­ją śred­nie SMA200 od dołu. A jeśli ktoś nie chce pozby­wać się akcji, to może pomy­śleć nad zabez­pie­cze­niem się przed spad­ka­mi zaj­mu­jąc pozy­cję krót­ką na kon­trak­tach ter­mi­no­wych FW20 lub FW40.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.