Trzecia taka sesja w przeciągu dekady! Poprzednio zapowiadała spadki na giełdach.

W cią­gu ostat­nich 10 lat, indeks WIG zali­czył taką sesję jak dziś tyl­ko 2 razy, a za każ­dym razem dawa­ła ona sygnał do moc­nych spad­ków indek­su. Mia­no­wi­cie indeks WIG dzi­siaj zakoń­czył sesję poni­żej śred­niej SMA300 pierw­szy raz od 2012 roku. Śred­nia ta prze­sta­ła już być sku­tecz­nym wspar­ciem dla kupu­ją­cych, o któ­rym pisa­łem 9-tego lip­ca: Klu­czo­wy dzień dla kie­run­ku WIG na dru­gie pół­ro­cze 2014.

 Poni­żej umie­ści­łem wykres histo­rycz­ny indek­su WIG ze wska­za­niem klu­czo­wych momen­tów zakoń­cze­nia sesji poni­żej śred­niej SMA300.

WIG_2014_07_30

Jak widać, od 2004 roku, zej­ście indek­su WIG poni­żej śred­niej SMA300, za każ­dym razem poprze­dza­ło sil­ne spad­ki na gieł­dzie. W 2007 pod­czas ogól­no­świa­to­we­go kry­zy­su sek­to­ra finan­so­we­go indeks WIG stra­cił bli­sko 60% oraz w 2011 roku, pod­czas kry­zy­su w UE, kie­dy wyprze­daż się­gnę­ła 20%. Co praw­da w 2007 roku, indeks powró­cił na kil­ka sesji powy­żej śred­niej SMA300, ale była to tyl­ko korek­ta przed moc­ną falą wyprze­da­ży, któ­ra prze­ro­dzi­ła się w dwu­let­nią bes­sę.

Aby­śmy wie­dzie­li czy obec­na sytu­acja róż­ni się od poprzed­nich, porów­nam jak w tych klu­czo­wych momen­tach pre­zen­to­wa­ły się na GPW sub-idek­sy WIG20, mWIG40 i sWIG80, a tak­że nie­miec­ki DAX, mDAX  i ame­ry­kań­ski S&P500.

Rok 2007

WIG20, mWIG40 i MiS80 (sWIG80)

Gór­ny wykres przed­sta­wia WIG20, środ­ko­wy mWIG40, dol­ny zaś to naj­mniej­sze spół­ki MiS80

SMA300 - zie­lo­na linia, SMA200 - nie­bie­ska, SMA100 - poma­rań­czo­wa

WIG20_mWIG40_MiS80_2004

Jak widać, w 2007 roku wyprze­daż roz­po­czę­ła się od spół­ek śred­niej wiel­ko­ści, gdyż jako pierw­szy poni­żej śred­niej SMA300 zszedł indeks mWIG40 (07-11-2007). W następ­nej kolej­no­ści sła­bość poka­zał sWIG80, któ­ry zakoń­czył sesję poni­żej śred­niej SMA300 15-11-2007, a na koń­cu, bo 27-11-2007, naj­więk­sze spół­ki (WIG20) zakoń­czy­ły sesję poni­żej SMA300  .

Porów­na­nie war­szaw­skiej gieł­dy do nie­miec­kie­go indek­su DAX oraz ame­ry­kań­skie­go S&P500

Poni­żej indek­sy WIG, DAX i S&P500

Gór­ny wykres to indeks WIG, środ­ko­wy DAX, dol­ny zaś S&P500

WIG_DAX_S&P500_2007

i poni­żej

Wykres dla mDAX - indek­su nie­miec­kich 50 spół­ek śred­niej wiel­ko­ści.

MDAX_2007

W 2007 roku sła­bo­ścią oka­zał się ame­ry­kań­ski S&P500 oraz nie­miec­ki mDAX, któ­ry już 12-11-2007 zszedł poni­żej SMA300 (kil­ka sesji po pol­skim mWIG'u), póź­niej 15-11-2007 poni­żej swo­jej śred­niej 300 sesyj­nej zamknął sesję war­szaw­ski WIG, a DAX w tym cza­sie sku­tecz­nie bro­nił pozio­mu SMA200. Poni­żej śred­niej SMA300, DAX zszedł dopie­ro 18-01-2008, kie­dy na S&P500 i WIG trwa­ła już moc­na wyprze­daż. 

 

Rok 2011

WIG20, mWIG40 i MiS80 (sWIG80)

WIG20_mWIG40_MiS80_2011

Podob­nie jak w 2007 roku, w 2011 wyprze­daż rów­nież zaczę­ła się od małych spół­ek. Tym razem, naj­pierw poni­żej SMA300 zszedł MiS80,  następ­nie mWIG80, na koń­cu WIG20.

 

WIG, DAX i S&P500

WIG_DAX_S&P500_2011

Poni­żej wykres dla mDAX

mDAX_2011

Powyż­sze wykre­sy poka­zu­ją, że w 2011 roku wystą­pi­ła nagła wyprze­daż i WIG oraz DAX tego same­go dnia zeszły poni­żej swo­ich śred­nich z 300 sesji (04-08-2011). S&P500 oraz mDAX zro­bi­ły to następ­ne­go dnia.

 

Jak wyglą­da sytu­acja obec­nie?

Indeks WIG20 w inter­wa­le dzien­nym.  

SMA300 - poma­rań­czo­wa linia, SAM200 - czer­wo­na linia

WIG20_2014_07_30_zliniatrenduWIG20 od sierp­nia 2012, czy­li od momen­tu prze­bi­cia od dołu śred­niej SMA300 po wyprze­da­ży spo­wo­do­wa­nej kry­zy­sem w euro­pie, poru­sza się w tren­dzie bocz­nym i cięż­ko tu doszu­ki­wać się sygna­łów zmia­ny tren­du.

Indeks mWIG40 w inter­wa­le dzien­nym.  Poma­rań­czo­wa linia to SMA300, czer­wo­na to SMA200

mWIG40_2014_07_30

Indeks śred­nich spół­ek poru­sza się od paź­dzier­ni­ka 2013 w tren­dzie bocz­nym, odno­to­wał wła­śnie dwie moc­no spad­ko­we sesje, ale dzi­siaj zatrzy­mał się tuż dzi­siaj nad śred­nią SMA300.

MiS80 w inter­wa­le dzien­nym.  Poma­rań­czo­wa linia to SMA300, czer­wo­na to SMA200

MiS80_2014_07_31Indeks MiS80 aktu­al­nie znaj­du­je się już moc­no poni­żej śred­niej SMA300, a pierw­sze zamknię­cie poni­żej tej śred­niej zano­to­wał już 05-07-2011. Cały czas poru­sza się w tren­dzie spad­ko­wym.

Powyż­sze wykre­sy poka­zu­ją, że sytu­acja na GPW róż­ni się od tej, jaka była w 2007 oraz 2011 roku. Obec­nie sła­bo­ścią wyka­zu­ją się naj­więk­sze oraz naj­mniej­sze spół­ki. WIG20 poru­sza się od dwóch lat w tren­dzie bocz­nym i aktu­al­nie znaj­du­je się poni­żej śred­niej SMA300. MiS80 poru­sza się od grud­nia 2013 w tren­dzie spad­ko­wym i znaj­du­je się poni­żej SMA300. Naj­moc­niej­szy jest mWIG40, któ­ry od paź­dzier­ni­ka 2014 poru­sza się w tren­dzie bocz­nym i jest powy­żej SMA300. Nie zmie­nia to jed­nak fak­tu, że pol­ski rynek w uję­ciu sze­ro­kim dał sygnał sprze­da­ży (indeks WIG poni­żej śred­niej SMA300). 

Jak wyglą­da obec­nie sytu­acja na S&P500, DAX oraz mDAX?

SPX_DAX_mDAX2014W naj­lep­szej for­mie znaj­du­je się indeks S&P500, gdyż jest powy­żej śred­niej 100 sesyj­nej i jesz­cze nie daje sygna­łów odwró­ce­nia tren­du. Naj­sła­biej pre­zen­tu­ją się śred­nie spół­ki w Niem­czech - są poni­żej śred­niej  SMA200. Nie­miec­ki indeks blue chips, znaj­du­je się nadal powy­żej śred­niej z 200 sesji, ale zgod­nie z teo­rią Dow'a, jest w krót­ko­ter­mi­no­wym tren­dzie spad­ko­wym. Ist­nie­je więc praw­do­po­do­bień­stwo, że w naj­bliż­szych dniach DAX zaokń­czy sesję poni­żej śred­niej SMA200 (co nie mia­ło miej­sca od 28-06-2012) i będzie to naj­sil­niej­szy dotych­czas sygnał sprze­da­ży, wów­czas pozo­sta­nie już obro­na SMA300. Jeśli indeks ten zej­dzie poni­żej śred­niej 300 sesyjne,j będzie to wzmac­nia­ło wyprze­daż na GPW.

Pod­su­mo­wa­nie:

Nie­wąt­pli­wie mamy do czy­nie­nia z bar­dzo waż­nym momen­tem na gieł­dach. Podob­nie jak w 2007 roku roku w Pol­sce indeks małych spół­ek (MiS80) znaj­du­je sie poni­żej śred­niej SMA300, a w Niem­czech sła­bość poka­zu­je indeks śred­nich spół­ek mDAX. WIG20 podob­nie jak w poprzed­nich latach znj­du­je się poni­żej śred­niej 300 sesyj­nej. Jeśli w naj­bliż­szych dniach będzie­my obser­wo­wa­li zej­ście indek­sów DAX oraz S&P500 poni­żej SMA300, będzie to poważ­ny sygnał wyprze­da­ży na par­kie­tach gieł­do­wych i odwró­ce­nia tren­du na spad­ko­wy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.