Historia lubi się powtarzać

Za nami piąt­ko­wa sesja, więc sprawdź­my co się wyda­rzy­ło.  

WIG 20 roz­po­czął noto­wa­nia na nie­wiel­kim plu­sie, po czym dyna­micz­nie piął się w górę, a w ślad za nim rów­nież mWIG40 oraz  WIG 250 (choć nie­co sła­biej). WIG 20 wzrósł o 1,32%, war­to zauwa­żyć, że DAX przez więk­szość sesji pre­zen­to­wał powięk­sza­ją­cą się prze­ce­nę.  

Rezul­tat  

Indeks 1.Poziom otwar­cia 2.Poziom zamknię­cia Róż­ni­ca 2-1 róż­ni­ca do poprzed­niej sesji%
WIG 50524 51085 561 1,21%
WIG20 2343 2372 29 1,32%
FW20U1420 2315 2344 29 1,69%

 

 

Widać, że zre­ali­zo­wał się sce­na­riusz, któ­ry opi­sałem w czwar­tek: Praw­do­po­dob­nie WIG osią­gnął “dołek”. WIG 20 oraz FW20U1420 wzro­sły o 29 pkt, a o trzy punk­ty poni­żej śred­nie­go wzro­stu. Moż­na przy­pusz­czać, że wzrost był­by wyż­szy, gdy­by nie pogłę­bia­jąca się wyprze­daż trwa­ją­ca od 10:00 do 16:00 na indeksach DAX, S&P500 oraz EURO Stoxx 50.  

Jeśli po raz kolej­ny miał­by się powtó­rzyć sce­na­riusz, gdzie po obro­nie SMA 300 dla WIG, "byki" kon­ty­nu­ują wzro­sty, to WIG 20 od dzisiej­szej sesji powi­nien wzro­snąć mniej wię­cej 244 pkt. (szcze­gó­ły opi­sa­łem w śro­dę: Klu­czo­wy dzień dla kie­run­ku WIG na dru­gie pół­ro­cze 2014).  

  

Ile cza­su trwa­ła na WIG 20 szar­ża "byków" poprzed­nio?  

 

Wykres indek­su WIG20 w inter­wa­le dzien­nym 

WIG20_2014_07_11

 

1.Data pierw­szej sesji  po zetknię­ciu z SMA 300  

2.Data ostat­niej  sesji wzro­sto­wej na naj­wyż­szym pozio­mie   

Róż­ni­ca punk­to­wa mię­dzy 1 a 2 

Licz­ba sesji pomiędzy 1 a 2  

Licz­ba świec z korpu­sem wzro­sto­wym (inter­wał dzien­ny) 

Licz­ba świec z kor­pu­sem spad­ko­wym (inter­wał dzien­ny) 

24-04-2013  

10-06-2013  

217 

31  

20  

10  

28-06-2013  

14-08-2013  

217 

34  

21  

12  

06-09-2013  

18-11-2013  

384 

50  

25  

20  

17-03-2014  

06-06-2014  

157 

59  

26  

28  

11-07-2014  

 ? 

? 

?  

? 

? 

Śred­nia  

  

244 

44  

23  

18  

 

 Indeks WIG20  po zetknię­ciu się WIG ze śred­nią SMA 300 odno­to­wał ostat­nią sesję wzro­sto­wą na naj­wyż­szym punk­cie zamknię­cia (przed ponow­nym zej­ściem do śred­niej SMA 300) śred­nio po 44 sesjach zysku­jąc przy tym śred­nio 244 punk­ty (szcze­gó­ły poni­żej).  

 

O ile wzra­stał dotych­czas WIG 20 po zetknię­ciu WIG z SMA300? 

Data pierw­szej sesji wzro­sto­wej po zetknię­ciu z SMA 300 

1. Poziom indek­su  WIG 20 na koniec pierw­szej sesji wzro­sto­wej 

Data ostat­niej  sesji wzro­sto­wej na naj­wyż­szym pozio­mie  

2. Poziom ostat­niej sesji wzro­sto­wej 

Róż­ni­ca pomiędzy 1 a 2 

Róż­ni­ca % 

24-04-2013 

2287 

10-06-2013 

2504 

217 

10% 

28-06-2013 

2244 

14-08-2013 

2461 

217 

10% 

06-09-2013 

2238 

18-11-2013 

2622 

384 

17% 

17-03-2014 

2341 

06-06-2014 

2498 

157 

4% 

10-07-2014 

? 

? 

? 

? 

? 

Śred­nia 

 

 

 

244 

 

 

 

Pod­su­mo­wu­jąc, ostat­nie dwie sesje dają nadzie­ję "bykom" na odbi­cie i kon­ty­nu­ację wzro­stów, w myśl tego co pisa­łem w śro­dę: Klu­czo­wy dzień dla kie­run­ku WIG na dru­gie pół­ro­cze 2014. Nale­ży pamię­tać jed­nak, że cały czas ist­nie­je zagro­że­nie geo­po­li­tycz­ne w regio­nie, co może zaprze­pa­ścić wzro­sty na gieł­dzie, gdy­by nie­ocze­ki­wa­nie zaostrzy­ła się sytu­acjia na wscho­dzie Ukra­iny. 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.