IV kwartał na indeksach #WIG oraz #WIG20 w latach 2006 - 2014

Czwar­ty kwar­tał na GPW to okres, kie­dy spo­ro się dzie­je i prze­waż­nie mamy do czy­nie­nia ze wzro­sta­mi na indek­sach. Posta­no­wi­łem spraw­dzić, jak sta­ty­stycz­nie wyglą­dał czwar­ty kwar­tał na GPW. A tak­że, kie­dy był naj­lep­szy moment do wej­ścia w rynek oraz wyj­ścia z nie­go. Przyj­rza­łem się indek­som WIG oraz WIG20, zapra­szam do zapo­zna­nia się z krót­ką ana­li­zą.

Poni­żej przed­sta­wiam wykres indek­su WIG oraz pro­jek­cję na pod­sta­wie uśred­nio­nych wzro­stów z lat poprzed­nich.

WIG IV kwartał 2006-2014

Wykres 1: WIG, zie­lo­na linia SMA300, zie­lo­ne strzał­ki - sesja w paź­dzier­ni­ku z naj­niż­szym zamknię­ciem, inter­wał dzien­ny.

Na powyż­szym wykre­sie przed­sta­wi­łem naj­lep­szy moment kup­na akcji (zie­lo­na strzał­ka), był nim zazwy­czaj począ­tek paź­dzier­ni­ka, a zasięg czer­wo­nej strzał­ki wska­zu­je na sesję z naj­wyż­szym pozio­mem zamknię­cia w czwar­tym kwar­ta­le każ­de­go roku. Pomi­ną­łem kwar­ta­ły w latach 2008 oraz 2011 gdyż wów­czas indeks znaj­do­wał się poni­żej śred­niej SMA300, co oso­bi­ście uwa­żam za zły okres do obsta­wia­nia dłu­gich pozy­cji. Moje spo­strze­że­nia na temat zacho­wa­nia gieł­dy po zej­ściu WIG poni­żej SMA300 opi­su­ję w Trze­cia taka sesja w prze­cią­gu deka­dy! Poprzed­nio zapo­wia­da­ła spad­ki na gieł­dach.

Poni­żej przed­sta­wiam tabel­kę ze szcze­gó­ło­wym okre­śle­niem dat oraz pozio­mów indek­su WIG.

1** Data sesji na naj­niż­szym pozio­mie 1* Poziom zamknię­cia sesji 1** 2** Data sesji na naj­wyż­szym pozio­mie 2* Poziom zamknię­cia sesji 2** Róż­ni­ca mię­dzy 1* a 2* Róż­ni­ca mię­dzy 1* a 2* w % Ilość sesji mię­dzy 1** a 2**
6 2006-10-03 44016 2006-12-05 52370 8354 19% 43
5 2007-10-01 60284 2006-10-15 64315 4031 7% 9
4 2009-10-02 37049 2009-12-04 40861 3812 10% 43
3 2010-10-01 45246 2010-12-29 47920 2674 6% 59
2 2012-10-23 43138 2012-12-19 47909 4771 11% 39
1 2013-10-08 50132 2013-11-25 55233 5101 10% 31
0 2014-10-16 52301 2014-12-10?? 57092?? 4791?? 11%??
Śred­nia: 4791 11% 37

Tabe­la 1: Wyli­cze­nia dla indek­su WIG

Naj­niż­sze zamknię­cie w paź­dzier­ni­ku prze­waż­nie WIG noto­wał w na począt­ku mie­sią­ca i był to naj­lep­szy moment na otwar­cie pozy­cji. Naj­wyż­sze zamknię­cie nato­miast noto­wał w oko­li­cach począt­ku grud­nia i wów­czas nale­ża­ło zamknąć pozy­cje, gdyż po tym nastę­po­wa­ły spad­ki indek­su. WIG od naj­niż­sze­go zamknię­cia w paź­dzier­ni­ku do następ­nie naj­wyż­sze­go zamknię­cia w IV kwar­ta­le zyski­wał śred­nio 4791 pkt. (11%) w 37 sesji.

Tak jak w przy­pad­ku WIG, przed­sta­wiam wykres indek­su WIG20 oraz pro­jek­cję na pod­sta­wie uśred­nio­nych wzro­stów z lat poprzed­nich.

WIG20 IV kwartał 2006-2014

Wykres 2: WIG20, zie­lo­na linia SMA300, zie­lo­ne strzał­ki - sesja w paź­dzier­ni­ku z naj­niż­szym zamknię­ciem, inter­wał dzien­ny.

Poni­żej tabel­ka ze szcze­gó­ło­wym okre­śle­niem dat oraz pozio­mów indek­su WIG20.

1** Data sesji na naj­niż­szym pozio­mie 1* Poziom zamknię­cia sesji 1** 2** Data sesji na naj­wyż­szym pozio­mie 2* Poziom zamknię­cia sesji 2** Róż­ni­ca mię­dzy 1* a 2* Róż­ni­ca mię­dzy 1* a 2* w % Ilość sesji mię­dzy 1** a 2**
6 2006-10-03 2913 2006-12-18 3430 517 18% 52
5 2007-10-01 3657 2007-10-29 3918 261 7% 19
4 2009-10-02 2144 2009-12-04 2446 302 14% 43
3 2010-10-08 2609 2010-12-15 2786 177 7% 45
2 2012-10-23 2309 2012-12-19 2625 316 14% 44
1 2013-10-08 2373 2013-11-18 2622 249 10% 26
0 2014-10-15 2381 2014-12-10?? 2685?? 304?? 12%?? 38??
Śred­nia: 304 12% 38

Tabe­la 2: Wyli­cze­nia dla indek­su WIG20 

Ana­lo­gicz­nie ja w wyli­cze­niach dla indek­su WIG, WIG20 naj­niż­sze zamknię­cie w paź­dzier­ni­ku noto­wał na począt­ku mie­sią­ca, a naj­wyż­sze na począt­ku grud­nia. WIG20 od naj­niż­sze­go zamknię­cia w paź­dzier­ni­ku do następ­nie naj­wyż­sze­go zamknię­cia w IV kwar­ta­le zyski­wał śred­nio 304 pkt. (12%) w prze­cią­gu 38 sesji.

Doko­nu­jąc pro­jek­cji na pod­sta­wie uśred­nio­ne­go wyni­ku z kwar­ta­łów, kie­dy WIG znaj­do­wał się powy­żej SMA300, nale­ża­ło­by się spo­dzie­wać, że obec­nie WIG doj­dzie do pozio­mu 57092 pkt. w oko­li­cach 10-12-2014. Nato­miast WIG20 tym samym osią­gnął­by poziom 2685 pkt rów­nież w oko­li­cach 10-12-2014. (pro­jek­cja na Wykre­sie 1 i Wykre­sie 2)

Jak wyni­ka z powyż­szych wyli­czeń, czwar­ty kwar­tał na GPW to okres moc­nych wzro­stów. Co cie­ka­we rów­nież w 2011 roku indek­sy zwyż­ko­wa­ły w okre­sie paź­dzier­nik - listo­pad. Wyjąt­kiem był 2008 roku, kie­dy na ryn­ku mie­li­śmy bes­sę.

Nale­ży wziąć pod uwa­gę, że jest to pro­jek­cja na pod­sta­wie wcze­śniej­szych lat. Nato­miast obec­nie nie­po­koi sytu­acja na indek­sach WIG-BANKI, DAX, PX, BUX, więc trze­ba zacho­wać czuj­ność oraz bez­względ­ne STOP LOSS

 

>> Jeśli uwa­żasz powyż­szą treść za war­to­ścio­wą, to pro­szę Cię o podzie­le­nie się nią z inny­mi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.