Kilka argumentów za tym, że #WIG20 czeka co najmniej kilkuprocentowy wzrost

Indeks WIG20 zna­lazł się w bar­dzo cie­ka­wej pozy­cji dla osób gra­ją­cych na instru­men­tach pochod­nych tego indek­su. Od ostat­nie­go szczy­tu, czy­li 08-05-2015, WIG20 stra­cił oko­ło 13% (321 pkt). Spa­dek ten, napę­dza­ny był przez moc­ną wyprze­daż w sek­to­rze ban­ko­wym (WIG-Ban­ki), ener­ge­tycz­nym (WIG-Ener­gia), oraz sil­nym spad­kiem spół­ek - KGHM i PZU.

Dywergencja między WIG20 a PX oraz BUX

Porów­nu­jąc poziom pol­skich blue chip z inny­mi gieł­da­mi nasze­go regio­nu, z któ­ry­mi WIG20 dotych­czas naj­moc­niej kore­lo­wał (cze­ski PX i węgier­ski BUX), widać ogrom­ną dywer­gen­cję (nie po raz pierw­szy), któ­ra zawsze koń­czy­ła się mniej lub bar­dziej, powro­tem do jed­na­ko­we­go tren­du.

WIG20 vs PX dywergencja

Wykres 1: Góra WIG20 (inter­wał dzien­ny), dół PX (inter­wał dzien­ny)

 

Powy­żej uka­za­łem dwa indek­sy blue chip - pol­ski (WIG20) oraz cze­ski (PX) gdyż WIG20 kore­lu­je znacz­nie sil­niej z PX, niż z węgier­skim BUX. Na zie­lo­no zazna­czy­łem moc­niej­szą wyprze­daż na jed­nym z indek­sów, któ­rej nie towa­rzy­szy­ła prze­ce­na dru­gie­go. Zacho­wa­nie tej pary indek­sów jasno wska­zu­je, że prze­ce­na jed­ne­go z nich - nie­za­leż­nie któ­re­go, była za każ­dym razem oka­zją do zaku­pów tego spad­ko­we­go, gdyż za każ­dym razem ten indeks moc­no odbi­jał w górę.

Dywergencja pomiędzy WIG a WIG20

Dru­gim waż­nym sygna­łem do wzro­stów jest dywer­gen­cja jaka powsta­ła mię­dzy indek­sa­mi WIG oraz WIG20, przy­to­czę tu spo­strze­że­nia Pana Paw­ła Bie­drzyc­kie­go ze StrefaInwestorów.pl. Jak widać na poniż­szym wykre­sie, taka dywer­gen­cja od 2013 roku powsta­ła dwa razy i teraz mamy do czy­nie­nia z trze­cią. Pier­wot­nie za każ­dym razem dopro­wa­dza­ło to do kilku/kilkunasto pro­cen­to­wych wzro­stów na obu indek­sach. Histo­ria ma szan­sę powtó­rzyć się i tym razem.

WIG vs WIG20 dywergencja

Wykres 2: Góra WIG20 (inter­wał dzien­ny), dół WIG (inter­wał dzien­ny)

Sygnały kupna na wskaźnikach MACD

Kolej­nym waż­nym argu­men­tem prze­ma­wia­ją­cym za wzro­sta­mi jest sygnał kup­na, jaki został wyge­ne­ro­wa­ny wskaź­ni­kiem MACD na indek­sach WIG, WIG20, WIG-BANKI oraz naj­waż­niej­szych spół­kach - PKO BP, KGHM i PZU. Linia MACD zosta­ła prze­cię­ta od dołu przez linię sygnal­ną na wykre­sach tych spół­ek w inter­wa­le dzien­nym. CO waż­niej­sze - powsta­ła dywer­gen­cja, w któ­rej ostat­nie niż­sze doł­ki na indek­sach towa­rzy­szy­ły wyż­szym doł­kom na wskaź­ni­ku MACD. Poni­żej przy­kład tych sygna­łów na indek­sie WIG20

WIG20 vs PX dywergencja

Wykres 3: Góra WIG20 (inter­wał dzien­ny), dół MACD (inter­wał dzien­ny)

 

Wyprzedanie rynku (wskaźnik RSI) i spadek wskaźnika INI

Ostat­ni już ele­ment, na któ­ry zwró­cę uwa­gę, to bar­dzo niski poziom wskaź­ni­ka RSI na WIG20 co świad­czy o tym, że rynek został moc­no wyprze­da­ny. Nato­miast waż­nym ele­men­tem jest też znacz­ne pogor­sze­nie się nastro­jów inwe­sto­rów na GPW , o czym świad­czy spa­dek wskaź­ni­ka INI (trend spad­ko­wy pro­gno­zu­je 35,4%), co jest istot­ne z punk­tu widze­nia kon­tra­riań­skie­go.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.