Spółka PKO BP wybiła się górą z czteromiesięcznej linii trendu spadkowego. To dobry sygnał dla tej spółki > to dobry sygnał dla WIG BANKI > to dobry sygnał dla WIG20. #PKOBP, #WIG20

Po czwart­ko­wej sesji chcia­łem napi­sać opty­mi­stycz­ny komen­tarz dla posia­da­czy akcji dużych spół­ek. A to za spra­wą wyła­ma­nia się z: czte­ro­mie­sięcz­ne­go tren­du spad­ko­we­go spół­ki PKOBP, dwu­mie­sięcz­ne­go tren­du spad­ko­we­go całe­go sek­to­ra ban­ko­we­go, oraz indek­su WIG20. Nie­ste­ty, moż­na posta­wić duży znak zapy­ta­nia nad dal­szy­mi wzro­sta­mi. Powo­dem tego jest potwier­dze­nie w pią­tek koło 17-tej przez NATO, że na Ukra­inę wkro­czy­ły Rosyj­skie trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne. GPW była nie­czyn­na tego dnia, więc inwe­sto­rzy nie mogli na to zare­ago­wać, ale w Niem­czech DAX w tym cza­sie zano­to­wał spa­dek o 1,4%.

Poni­żej przed­sta­wiam obec­ną sytu­ację na PKOBP, WIG BANKI oraz WIG20. War­to zazna­czyć, że PKOBP jest naj­więk­szą spół­ką noto­wa­ną na GPW. Sta­no­wi oko­ło 14% war­to­ści indek­su WIG20 oraz bli­sko 30% war­to­ści WIG Ban­ki. Nato­miast spół­ki z sek­to­ra ban­ko­we­go sta­no­wią naj­wię­cej, bo oko­ło 37% war­to­ści indek­su WIG 20. Dla­te­go też, trend w sek­to­rze ban­ko­wym, ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla całe­go indek­su WIG20, a hos­sy na WIG 20 bez hos­sy w sek­to­rze ban­ko­wym, nie będzie. 

PKOBP 01 kwi - 14 sie 2014 interwał tikowy

Wykres 1: PKOBP w inter­wa­le tiko­wym

Pod­czas czwart­ko­wej sesji, PKOPB zdo­łał wybić się z tren­du spad­ko­we­go, trwa­ją­ce­go od począt­ku kwiet­nia br., a wybi­ciu towa­rzy­szy­ły wyso­kie obro­ty na tej spół­ce. Chwi­lę po prze­ła­ma­niu oma­wia­nej linii tren­du, moc­nym wzro­stem zare­ago­wał cały indeks WIG20, koń­cząc sesję na plu­sie 1,4%, a PKO BP + 2%, z kolei WIG-Ban­ki + 1,8%.

WIG Banki kwiecień-sierpień 2014 interwał tikowy

Wykres 2: WIG Ban­ki w inter­wa­le tiko­wym

Jak widać na powyż­szym wykre­sie, w sek­to­rze ban­ko­wym, gór­na linia tren­du spad­ko­we­go nie zosta­ła jesz­cze wyła­ma­na. Jej poziom będzie znaj­do­wał się w oko­li­cach 8400 pkt. Wyła­ma­nie tej linii będzie sygna­łem powro­tu hos­sy na spół­kach z sek­to­ra ban­ko­we­go.

WIG20 kwiecień - sierpień 2014 tikowy

Wykres 3: WIG20 w inter­wa­le tiko­wym

Indeks dwu­dzie­stu naj­więk­szych spół­ek GPW, zdo­łał prze­bić mają­cą począ­tek w czerw­cu linię tren­du spad­ko­we­go. Pozy­tyw­nym aspek­tem jest też fakt, że temu prze­bi­ciu towa­rzy­szy­ło rów­nież wyła­ma­nie tren­du spad­ko­we­go na PKOBP.

Powyż­sze wykre­sy poka­zu­ją, że WIG 20 jest na dobrej dro­dze do moc­niej­sze­go wybi­cia z tego­rocz­ne­go doł­ka, a kupu­ją­cy akcje spół­ki PKOBP pod­ję­li pró­bę zmia­ny tren­du dla tej naj­więk­szej spół­ki GPW. Nato­miast nega­tyw­nym bodź­cem jest zaostrze­nie się sytu­acji na wscho­dzie, a na potwier­dze­nie przez NATO infor­ma­cji o wkro­cze­niu rosyj­skich trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych na teren Ukra­iny, zdą­ży­ła jesz­cze zare­ago­wać gieł­da w Niem­czech. DAX zysku­jąc w trak­cie dnia pra­wie 1%, spadł o 2,7% koń­cząc sesję 1,4% na minu­sie. Praw­do­po­dob­nie poskut­ku­je to roz­po­czę­ciem ponie­dział­ko­wej sesji na GPW spad­ka­mi głów­nych indek­sów. Czy będzie to tyl­ko chwi­lo­wa wyprze­daż, czy ponow­nie powięk­sze­nie spad­ków indek­sów, zale­żeć będzie od tego jak dalej roz­wi­nie się sytu­acja za wschod­nią gra­ni­cą.

Poni­żej wykres indek­su DAX obra­zu­ją­cy zacho­wa­nie inwe­sto­rów po piąt­ko­wych donie­sie­niach o sytu­acji na Ukra­inie.

DAX_15-08-2014 interwał 10 min.Wykres 4: DAX w inter­wa­le 10 minu­to­wym

Jak widać temat kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy Rosją a Ukra­iną jest bar­dzo wraż­li­wy dla inwe­sto­rów w euro­pie, a dwu­dnio­we wzro­sty, zosta­ły zni­we­lo­wa­ne w zale­d­wie 50 minut.

 

>> Jeśli uwa­żasz powyż­szą treść za war­to­ściową, to pro­szę Cię o podzie­le­nie się nią z inny­mi. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.