Zeszły tydzień to #WIG20 zakończył o 1% niżej niż #PX. Wygląda na to, że inwestorzy w Polsce mocniej dyskontują wzajemne sankcje UE - Rosja.

Jak widać na poniż­szym wykre­sie, od 2007 roku, indeks naj­więk­szych spół­ek w Cze­chach - PX koń­czył każ­dą prze­ce­nę jak nie na tym samym pozio­mie co WIG20, to zale­d­wie kil­ka pro­cen niżej. Pierw­szy raz moc­niej­sze tąp­nię­cie WIG 20 zali­czył we wrze­śniu zeszłe­go roku, po ogło­sze­niu zmian w OFE, ale róż­ni­ca trwa­ła zale­d­wie kil­ka sesji, po czym WIG20 odro­bił stra­ty. Podob­na sytu­acja mia­ła miej­sce w zeszłym tygo­dniu, któ­ry WIG20 zakoń­czył o 1% niżej niż PX, bio­rąc za punkt odnie­sie­nia szczyt, jaki osią­gnę­ły te indek­sy w 2013 roku. Wyglą­da na to, że to inwe­sto­rzy na GPW moc­niej zdys­kon­to­wa­li wza­jem­ne sank­cje UE - Rosja. Czy będzie to dłuż­sza zmia­na, czy tak jak w przy­pad­ku sytu­acji z OFE, chwi­lo­wy impuls? Oka­że się pew­nie w cią­gu naj­bliż­szych sesji.

WIG20_PX_11-08-2014

Wykres: Góra WIG20, dół PX

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.